میوه
خیار چنبر یا خیار ارمنی طعمی مانند خیار و طولی تا حدود ۳۸cm است. همچنین به عنوان خیار حیاط، [...]
0

بالا

X